จำนวนกลุ่มผู้ป่วย COC สำคัญ แยกตามสถานบริการ
สถานบริการ ANC_HR เด็กพัฒนาฯ ผสอ_2_3 พิการ.2_3 DM.un HT.un CKD.4_5 COPD PC Psy TB บรมฯ CAPD
รพ.สต.บ้านทาน ตำบลจางเหนือ 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0
รพ.สต.บ้านท่าสี ตำบลบ้านดง 2 0 4 2 1 1 1 7 6 11 3 1 2
รพ.สต.บ้านนาแช่ ตำบลจางเหนือ 0 0 2 1 3 0 2 2 6 6 0 0 0
รพ.สต.บ้านสบป้าด ตำบลสบป้าด 0 0 7 4 4 3 5 8 6 20 5 1 5
รพ.สต.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ตำบลนาสัก 1 0 9 0 11 2 4 8 8 10 0 0 5
โรงพยาบาลแม่เมาะ 1 1 20 7 12 7 3 19 12 17 4 0 3
สถานพยาบาลกองการแพทย์และอนามัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ร้อยละการติดตามเยี่ยมบ้านแยกตามสถานบริการ