จำนวนกลุ่มผู้ป่วย COC สำคัญ แยกตามสถานบริการ
สถานบริการ ANC_HR เด็กพัฒนาฯ ผสอ_2_3 พิการ.2_3 DM.un HT.un CKD.4_5 COPD PC Psy TB บรมฯ CAPD
รพ.สต.บ้านทาน ตำบลจางเหนือ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0
รพ.สต.บ้านท่าสี ตำบลบ้านดง 2 0 1 2 0 1 1 1 2 3 1 0 2
รพ.สต.บ้านนาแช่ ตำบลจางเหนือ 0 0 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0
รพ.สต.บ้านสบป้าด ตำบลสบป้าด 0 0 5 3 3 2 4 4 6 18 5 0 5
รพ.สต.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ตำบลนาสัก 1 0 9 0 7 2 4 6 6 7 0 0 5
โรงพยาบาลแม่เมาะ 1 1 9 6 9 1 3 7 8 11 3 0 3
ร้อยละการติดตามเยี่ยมบ้านแยกตามสถานบริการ