จำนวนกลุ่มผู้ป่วย COC สำคัญ แยกตามสถานบริการ
สถานบริการ ANC_HR เด็กพัฒนาฯ ผสอ_2_3 พิการ.2_3 DM.un HT.un CKD.4_5 COPD PC Psy TB บรมฯ CAPD
รพ.สต.บ้านทาน ตำบลจางเหนือ 0 0 0 0 0 0 3 6 2 6 1 0 0
รพ.สต.บ้านท่าสี ตำบลบ้านดง 2 0 5 2 4 2 4 9 8 12 3 1 3
รพ.สต.บ้านนาแช่ ตำบลจางเหนือ 0 0 3 1 4 0 3 4 8 7 1 0 0
รพ.สต.บ้านสบป้าด ตำบลสบป้าด 0 0 7 4 4 4 9 10 9 24 11 1 10
รพ.สต.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ตำบลนาสัก 1 0 11 0 16 4 13 10 10 13 0 0 7
โรงพยาบาลแม่เมาะ 1 1 27 7 15 10 16 32 20 21 4 0 7
สถานพยาบาลกองการแพทย์และอนามัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ร้อยละการติดตามเยี่ยมบ้านแยกตามสถานบริการ