จำนวนกลุ่มผู้ป่วย COC สำคัญ แยกตามสถานบริการ
สถานบริการ ANC_HR เด็กพัฒนาฯ ผสอ_2_3 พิการ.2_3 DM.un HT.un CKD.4_5 COPD PC Psy TB บรมฯ CAPD
รพ.สต.บ้านทาน ตำบลจางเหนือ 0 0 0 0 0 0 3 6 1 5 1 0 0
รพ.สต.บ้านท่าสี ตำบลบ้านดง 2 0 4 2 3 2 4 9 7 12 3 1 3
รพ.สต.บ้านนาแช่ ตำบลจางเหนือ 0 0 2 1 3 0 3 3 7 6 1 0 0
รพ.สต.บ้านสบป้าด ตำบลสบป้าด 0 0 7 4 4 4 8 9 9 23 9 1 10
รพ.สต.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ตำบลนาสัก 1 0 10 0 15 3 12 9 9 12 0 0 7
โรงพยาบาลแม่เมาะ 1 1 22 7 14 9 14 29 18 20 4 0 7
สถานพยาบาลกองการแพทย์และอนามัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ร้อยละการติดตามเยี่ยมบ้านแยกตามสถานบริการ