ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report :: โรงพยาบาลแม่เมาะ ::

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำเดือน 05-2021
410 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำเดือน 05-2021
5 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำเดือน 05-2021
640 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำเดือน 05-2021
48 ราย
จำนวนผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประจำเดือน 05-2021
30 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำเดือน 05-2021
71 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำเดือน 05-2021
19 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำเดือน 05-2021
66 ราย
จำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน 05-2021
0 ราย
จำนวนผู้รับบริการคลินิกสุขภาพจิต
ประจำเดือน 05-2021
59 ราย

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 05-2021

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 152
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 99
U7506 อาการอื่นๆ 34
K30 Dyspepsia 31
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease 27
J449 Other chronic obstructive pulmonary disease 22
N390 ความผิดปกติอื่นของระบบทางเดินปัสสาวะ 21
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] (ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะ) 21
R42 Dizziness and giddiness 21
E059 Thyrotoxicosis [hyperthyroidsm] 17

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 05-2021