ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report :: โรงพยาบาลแม่เมาะ ::

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำเดือน 02-2021
1979 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำเดือน 02-2021
506 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำเดือน 02-2021
2021 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำเดือน 02-2021
203 ราย
จำนวนผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประจำเดือน 02-2021
189 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำเดือน 02-2021
421 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำเดือน 02-2021
233 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำเดือน 02-2021
341 ราย
จำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน 02-2021
80 ราย
จำนวนผู้รับบริการคลินิกสุขภาพจิต
ประจำเดือน 02-2021
257 ราย

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 02-2021

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 779
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 382
K036 Other diseases of hard tissues of teeth 229
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] (ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะ) 186
R030 Abnormal blood-pressure reading, without diagnosis 172
M6260 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น 136
K30 Dyspepsia 128
F1521 Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine 119
U5753 โรคที่เกี่ยวกับลม 116
U7506 อาการอื่นๆ 114

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 02-2021