แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ป่วยที่รับเข้าตึกผู้ป่วยใน ณ ปัจจุบัน

#วันที่รับเข้าANชื่อ - สกุลอายุเตียง
121 กุมภาพันธ์ 2562620000592ด.ญ.กมลวรรณ อิ่นแก้วน่าน1ห้องพิเศษ 1
221 กุมภาพันธ์ 2562620000585นางบัวไข เทศกาล86ห้องพิเศษ 2
321 กุมภาพันธ์ 2562620000578ด.ช.สงกรานต์ มติยา3ห้องพิเศษ 3
422 กุมภาพันธ์ 2562620000599ด.ญ.อริสรา อินเตชะ9ห้องพิเศษ 4
517 กุมภาพันธ์ 2562620000540นายสมเพียร สุภโกมล62ห้องพิเศษ 5
619 กุมภาพันธ์ 2562620000560นายศราวุฒิ อินไชย30ห้องพิเศษ 6 ห้องสังเกตุอาการ
723 กุมภาพันธ์ 2562620000605ด.ญ.กชกร ภูมีแสง1สามัญหญิงเตียง 1
822 กุมภาพันธ์ 2562620000604นางสุกมาลี พูดสวย51สามัญหญิงเตียง 2
923 กุมภาพันธ์ 2562620000607นางป้อม อินทรศรี82สามัญหญิงเตียง 3
1023 กุมภาพันธ์ 2562620000608นางศรีแก้ว อินปันโย55สามัญหญิงเตียง 4
1123 กุมภาพันธ์ 2562620000609นางทองใบ ดาวสุข70สามัญหญิงเตียง 5
1221 กุมภาพันธ์ 2562620000594นางราตรี หวังใจ42สามัญหญิงเตียง 6
1322 กุมภาพันธ์ 2562620000602นางจ้อน ทองคำ71สามัญหญิงเตียง 7
1423 กุมภาพันธ์ 2562620000606ด.ช.นนทพัทธ์ ปันทิพย์1สามัญหญิงเตียง 8
1522 กุมภาพันธ์ 2562620000601น.ส.ปันระวัน จอหน่อ23สามัญหญิงเตียง 10
1622 กุมภาพันธ์ 2562620000603ด.ญ.ณัฐณิชา แก้วมูล1สามัญหญิงเตียง 11
1723 กุมภาพันธ์ 2562620000615นายอินต๊ะ รินแก้ว72สามัญชายเตียง 13
1822 กุมภาพันธ์ 2562620000600นายสัมฤทธิ์ พึ่งตัว63สามัญชายเตียง 14
1920 กุมภาพันธ์ 2562620000573นายสถิตย์ สมบัติเรือง65สามัญชายเตียง 15
2023 กุมภาพันธ์ 2562620000612นางน้อย เปี้ยสาย71สามัญชายเตียง 16
2123 กุมภาพันธ์ 2562620000611นางกัลยาณี บุญเลิศ63สามัญชายเตียง 17
2220 กุมภาพันธ์ 2562620000574นายเฉลิม มะโนปิน33สามัญชายเตียง 18
2321 กุมภาพันธ์ 2562620000582นายหนัด เครืออ้าย87สามัญชายเตียง 19
2418 กุมภาพันธ์ 2562620000550นายสุธี วงษ์ไทย46สามัญชายเตียง 20
2522 กุมภาพันธ์ 2562620000598นายสุขวัญ เกี๋ยงแก้ว62สามัญชายเตียง 21
268 กุมภาพันธ์ 2562620000436นางปั๋น กันทะวัง82สามัญชายเตียง 23
2723 กุมภาพันธ์ 2562620000613ด.ญ.เบญจพร มาสังข์5เตียงเสริม 1
2823 กุมภาพันธ์ 2562620000614ด.ญ.อโนชา มาเที่ยง9เตียงเสริม 11
2919 กุมภาพันธ์ 2562620000559นายจู ยะเปียง65เตียงเสริม 18
3012 กุมภาพันธ์ 2562620000489นายบุญทอง อุ่นเรือน39เตียงเสริม 23
3123 กุมภาพันธ์ 2562620000610นางแสงหล้า โพธิศรี60เตียงเสริม 9