แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ป่วยที่รับเข้าตึกผู้ป่วยใน ณ ปัจจุบัน

#วันที่รับเข้าANชื่อ - สกุลอายุเตียง
116 สิงหาคม 2561610002297ด.ญ.กมลทิพย์ วงศ์ชัย6ห้องพิเศษ 1
216 สิงหาคม 2561610002293นายชูลอน แปงจิตร64ห้องพิเศษ 2
317 สิงหาคม 2561610002308นางสุด สีฟ้า69ห้องพิเศษ 3
418 สิงหาคม 2561610002310นายวัชรินทร์ พุทธวงศ์34ห้องพิเศษ 4
59 สิงหาคม 2561610002214นายสุนทร สิงห์สำราญ55ห้องพิเศษ 5
64 สิงหาคม 2561610002163นายสรพงษ์ โพธิ์เงิน37ห้องพิเศษ 6 ห้องสังเกตุอาการ
716 สิงหาคม 2561610002288นางมูล เกิมต่างเชื้อ73สามัญหญิงเตียง 1
815 สิงหาคม 2561610002285นายปัน ไชยานนท์89สามัญหญิงเตียง 2
916 สิงหาคม 2561610002298นางจันทร์แก้ว ปัญญาสืบ54สามัญหญิงเตียง 3
1011 สิงหาคม 2561610002235นางบุญเหลือง พรมฤทธิ์53สามัญหญิงเตียง 4
1116 สิงหาคม 2561610002292นางวรรณนา วังผา54สามัญหญิงเตียง 5
1217 สิงหาคม 2561610002309ด.ช.จิรภัทร ศรีสม1สามัญหญิงเตียง 6
1312 สิงหาคม 2561610002242นางซันเด ป้อไชยยะ55สามัญหญิงเตียง 7
1416 สิงหาคม 2561610002300ด.ช.เขมมนัส ราบรื่น10สามัญหญิงเตียง 8
1518 สิงหาคม 2561610002311ด.ญ.ณัฐธิชา เครือแปง0สามัญหญิงเตียง 9
1617 สิงหาคม 2561610002306ด.ช.อนพัทย์ ชื่นสมบัติ6สามัญหญิงเตียง 10
1716 สิงหาคม 2561610002294ด.ช.กันตพัฒน์ อินปัญญา4สามัญหญิงเตียง 11
1816 สิงหาคม 2561610002303นายสมเพียร สุภโกมล62สามัญชายเตียง 13
1916 สิงหาคม 2561610002299นายประเสริฐ วิไล79สามัญชายเตียง 16
2016 สิงหาคม 2561610002290นายสามารถ อิ่มสอาด36สามัญชายเตียง 17
2116 สิงหาคม 2561610002296นายวิเชียร นาทันเลิศ52สามัญชายเตียง 18
2217 สิงหาคม 2561610002307นายสมชาย ใจคำลือ41สามัญชายเตียง 19
2316 สิงหาคม 2561610002302นายสุกแก้ว มาปันสาย64สามัญชายเตียง 20
2410 สิงหาคม 2561610002230นายบุญเรือง คำพลา49สามัญชายเตียง 23
2517 สิงหาคม 2561610002305ด.ญ.ชฎาพร ใจสา0เตียงเสริม 10
2615 สิงหาคม 2561610002281นางเหลี่ยม อ้นบุญเรือง63เตียงเสริม 21
2716 สิงหาคม 2561610002295นางชยุดา ไชยชนะ39เตียงเสริม 9