แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ป่วยที่รับเข้าตึกผู้ป่วยใน ณ ปัจจุบัน

#วันที่รับเข้าANชื่อ - สกุลอายุเตียง
124 กุมภาพันธ์ 2561610000508นางมาลินี อุดแก้ว39ห้องพิเศษ 1
221 กุมภาพันธ์ 2561610000480ด.ช.สิรินทร์เทพ ม่วงศรี2ห้องพิเศษ 2
324 กุมภาพันธ์ 2561610000510ด.ช.กวินภพ อินหลง3ห้องพิเศษ 3
424 กุมภาพันธ์ 2561610000511น.ส.หนึ่งฤทัย ผลทรัพย์26ห้องพิเศษ 4
524 กุมภาพันธ์ 2561610000512นางนพรัตน์ ถามล34ห้องพิเศษ 5
616 กุมภาพันธ์ 2561610000413น.ส.อุษา แก่นโต21ห้องพิเศษ 6 ห้องสังเกตุอาการ
723 กุมภาพันธ์ 2561610000505นางกมลวรรณ อุ่นเรือน48สามัญหญิงเตียง 1
823 กุมภาพันธ์ 2561610000504นางบัวยัด ตันใจ67สามัญหญิงเตียง 3
922 กุมภาพันธ์ 2561610000487นางศรีคำ วงศ์อ้าย77สามัญหญิงเตียง 4
1025 กุมภาพันธ์ 2561610000517ด.ช.ธีรภัทร โคตะถา1สามัญหญิงเตียง 5
1124 กุมภาพันธ์ 2561610000513นางดอกไม้ ฉลองชนม์77สามัญหญิงเตียง 6
1223 กุมภาพันธ์ 2561610000501นางคำมวล สร้อยฟู77สามัญหญิงเตียง 7
1325 กุมภาพันธ์ 2561610000519ด.ช.วงศกร กำนาด1สามัญหญิงเตียง 8
1425 กุมภาพันธ์ 2561610000518นางยม พรเทพ83สามัญหญิงเตียง 10
1524 กุมภาพันธ์ 2561610000514น.ส.ภิรมย์ โบพันธ์30สามัญหญิงเตียง 11
1625 กุมภาพันธ์ 2561610000522นางปี๋ อินตา84สามัญหญิงเตียง 12
1725 กุมภาพันธ์ 2561610000515ด.ช.รัตนวัฒน์ หล้าแสนสืบ14สามัญชายเตียง 13
1825 กุมภาพันธ์ 2561610000516นายยืน จันทิมา81สามัญชายเตียง 15
1925 กุมภาพันธ์ 2561610000521นายกิติศักดิ์ เกตุเป็ง20สามัญชายเตียง 16
2024 กุมภาพันธ์ 2561610000509นายธวัชชัย ประเสริฐสมบูรณ์36สามัญชายเตียง 17
2123 กุมภาพันธ์ 2561610000499นายของ เกี๋ยงแก้ว89สามัญชายเตียง 18
2222 กุมภาพันธ์ 2561610000494นายปี๋ ไชยโย40สามัญชายเตียง 20
2323 กุมภาพันธ์ 2561610000503นายNICO(นิโคร) NANNE(นันเนอ)59สามัญชายเตียง 21
2425 กุมภาพันธ์ 2561610000520นายภาณุวัตร เหมยชุมสืบ39สามัญชายเตียง 22
2523 กุมภาพันธ์ 2561610000502นายศรี วงศ์เก๋76สามัญชายเตียง 23
2622 กุมภาพันธ์ 2561610000493นางแอ๊ด บุญมาเทพ65เตียงเสริม 1